ตัวอย่างเรซูเม่       

  

 

เอกสารประวัติย่อ
สมชาย   เกียรติธรรม
98  หมู่ 9  หน่องแขม  กรุงเทพฯ  10160
โทรศัพท์......................

   

จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ  :
(ตำแหน่งงานที่สมัคร)

-  ต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ในการจัดวางระบบ
   ในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์
     ด้านผู้นำ  :


-   เป็นประธานชมรมภาษาต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์

     ด้านช่วยเหลือสังคม  :

เป็นสมาชิกของกลุ่มค่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชนบท
-  เป็นวิทยากรทำกลุ่มสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ
-  เคยเป็นอาสาสมัครไปช่วยสอนเด็กยากจนในชนบท

การศึกษา  :

-  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ.2546
   วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัย…………………….
-  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2542
  
   โรงเรียน ………………  จังหวัด………………..

ประวัติส่วนตัว  :

-  วันเดือนปีเกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2526
-  สุขภาพดี
-  สถานภาพทางการสมรส โสด
-  น้ำหนัก 52 กก. ส่วนสูง 168 ซม.
-  สถานะทางทหาร พ้นเกณฑ์ทหารแล้ว

ทักษะพิเศษ  :

-  พูดภาษาอังกฤษได้
-  สามารถขับรถยนต์ได้
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-  สนใจและเล่นกีฬา แบดมินตันได้ดี

ผู้รับรอง  :  

-  จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ

  

  
 

เรซูเม่ จัดเป็นการเสนอตัวเองให้นายจ้างได้พิจารณาอย่างได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งในการสมัครงาน แต่ข้อสำคัญคือ  คุณจะต้องเขียนเอกสารชิ้นนี้ให้ได้อย่างประทับใจก็คือ

ผลดีของการเขียนเรซูเม่ที่ประทับใจก็คือ

จะช่วยทำให้คุณมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์จากจำนวนผู้สมัครมากมายที่ส่งใบสมัครไปเมื่อมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้น

เมื่อเรซูเม่มีความสำคัญต่อการได้งานของคุณถึงเพียงนี้คุณจึงควรมีความพิถีพิถัน และใช้ศิลปะในการเขียนออกมาให้จูงใจผู้อ่านได้มากที่สุด โปรดระลึกไว้เสมอว่าเรซูเม่ที่เขียน ควรจะเข้าได้กับบุคลิกภาพของคุณให้มากที่สุด

คุณอาจจะอยากสร้างรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานสิ่งที่คุณเรียนรู้ มาบวกกับประสบการณ์ทางชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง เป็นเรซูเม่ในรูปแบบใหม่ก็ได้ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกรูปแบบใดก็ตาม เรซูเม่ก็คือตัวแทนของความสามารถ จุดเด่น ประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเอง เป็นเรซูเม่ในรูปแบบใหม่ก็ได้  อย่านึกว่า คุณจะไม่เขียนเรซูเม่ เพราะคุณไม่มีอะไรเด่นเลย พยายามค้นหาจุดเด่นของคุณให้พบ เมื่อคุณค้นพบจุดเด่นแล้ว ขอให้ลองนำมาเรียบเรียงเขียนในรูปแบบที่จะทำให้ผู้อ่านมีความทึ่งในตัวคุณมากที่สุด

 
     
 

 

สำหรับนักศึกษาจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
เรซูเม่
RESUME

NITAYA   SOPONGPUN
48  MOO 4  SATHORN ROAD
BANGKOK  10120
TELEPHONE............

 

CAREER OBJECTIVE :

To design and implement programs in broadcast journalism and to Use my skills in communications to develop innovative television and radio dialogue

EXPERIENCE  :

COMMUNICATIONS – Helped edited university ‘s Newspaper for 1 years.  LEADERSHIP – Coordinated a fund-raising Drive for an audio-visual club.  BROADCAST JOURNALISM - Designed an educational program for children Received award from my professor.

EDUCATION  :

Bachelor of Arts Degree, 1990 
……………………….University
Major  :  Mass Communications
Minor  :  Audio Visual

PERSONAL
INFORMATION  :

Birthday              :  June 3,  1980
Marital Status    :  Single
Health                  :  Excellent
Interest                 :  Reading , Tennis

OTHER
QUALIFICATIONS  :

Ability to type both Thai and English at 50 wpm.  Communicate effectively in writing and speaking both Thai and Chinese languages.

REFERENCES  :

Available upon request